UWAGA – wypoczynek i pływanie naszymi łodziami nie wymaga uprawnień

Pływanie naszymi jachtami jest możliwe bez patentów co regulują poniżej zaprezentowane przepisy:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r nr 127 poz. 857) w rozdziale 11 zawarła szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, w tym również w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 857, z późniejszymi zmianami). Najważniejszą zmianą mającą wpływ na uprawianie sportu i rekreacji na łodziach motorowych i żaglowych w ruchu śródlądowym jest wprowadzenie zapisów określających zakres uprawnień wymaganych do prowadzenia łodzi o określonych parametrach; i tak:

Art. 37a.
1. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem turystyki wodnej”, wymaga:
- posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej
2. Przepisy ust. 1 dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej:
- o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;
- o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;
- o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.
3. Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.
4. Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 4, wzór dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
6. …………………………….. itd. do ust. 15”
Z punktu widzenia uprawiania turystyki wodnej na jachtach spacerowych istotne znaczenie ma zapis Art. 37a ust. 4 i ust. 5. Jachty spacerowe mają konstrukcję łodzi wypornościowych o tak dobranych parametrach kadłuba i silnika, że nie przekraczają wymagań określonych w ust. 4. Dzięki temu do uprawiania turystyki na takich łodziach nie są wymagane żadne uprawnienia jeśli pływamy własnym jachtem.
 
Sytuacja nieco inaczej wygląda w przypadku jachtów czarterowych. Tu zaczyna działać zapis o szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa na wodzie. W dniu 23 maja 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie na podstawie art. 37a ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządzając, co następuje:
§ 1.
.............................
§ 2.
1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, zwane dalej „szkoleniem”, jest przeprowadzane przez armatora jachtu przeznaczonego do najmu, o którym mowa w art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą”, lub przez osobę upoważnioną przez armatora.
2. Termin szkolenia wyznacza armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona.
3. Szkolenie jest przeprowadzane przed terminem wynajęcia jachtu.
§ 3.
1. Podczas szkolenia armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona zapoznaje prowadzącego jacht z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na wodzie, w tym z informacjami o drogach wodnych.
2. Szkolenie obejmuje także zagadnienia praktyczne, w tym manewrowanie jachtem przeznaczonym do najmu.
3. Zagadnienia, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności manewry odejścia od kei i dojścia do kei.
§ 4.
Po przeprowadzeniu szkolenia armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 5.
Wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
 
Nasza firma zapewni odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, pokaże jak manewrować jachtem i jak wykonywać podstawowe manewry. Nasz wykfalifikowany pracownik posiadający uprawnienia i doświadczenie przeszkoli każdą osobę która zdecyduje się na wynajem naszego jachtu.

Ponadto jesteśmy pewni iż każda osoba po przeszkoleniu bardzo dobrze sobie poradzi w obsłudze i manewrowaniu jachtem.